Απορριμματοφόρα

Τηλεματική διαχείριση στόλου Απορριμματοφόρων

alt-photo

Η αποκομιδή και η απόθεση των απορριμμάτων είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί από κάθε Δήμο τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για το σωστό προγραμματισμό, την ορθή εκτέλεση και τον απαραίτητο έλεγχο αυτής.  Πέρα από τους ανθρώπινους πόρους καθίσταται καθημερινά απαραίτητη η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οχημάτων τόσο για την ασφάλεια των μεταφορών όσο και των οδηγών.

Γίνεται αντιληπτό ότι στο σύνολο του το παραπάνω έργο είναι πολυσύνθετο και απαιτεί από κάθε Δήμο συχνή παρακολούθηση και εποπτεία, καθώς σχετίζεται με τη προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογιστική διαχείριση και λεπτομερή καταγραφή της
συνολικής προκύπτουσας δαπάνης και με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Link Technologies μπορεί να προγραμματίσει την καθαριότητα του Δήμου μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των απορριμματοφόρων, του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων της διεύθυνσης καθαριότητας.

Πλεονεκτήματα

Η λύση της εταιρίας μας περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό και προγραμματισμό δρομολογίων για μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισης (π.χ. μείωση καυσίμων)
  • Έλεγχο κίνησης των απορριμματοφόρων έναντι του προγραμματισμού
  • Ορθολογική διαχείριση μεταφορών απορριμμάτων και συντονισμός των προγραμμάτων καθαριότητας με τις λοιπές μεταφορές και την κυκλοφορία στην πόλη
  • Γεωγραφική καταγραφή των κάδων σε χάρτη
  • Έλεγχο διέλευσης του απορριμματοφόρου από τους κάδους και αποκομιδής απορριμμάτων
  • Παρακολούθηση απόθεσης των απορριμμάτων στις χωματερές
  • Σχεδιασμό βάρδιας των οδηγών και των εργαζομένων
  • Άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δρομολόγηση του κοντινότερου οχήματος για αποκομιδή)
  • Δημιουργία εργαλείων στην ιστοσελίδα του Δήμου για συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις καθαριότητας:Φόρμες καταγραφής πληρότητας κάδων και φόρμες προτάσεων πολιτών για την αλλαγή των προγραμμάτων αποκομιδής