Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της επιχείρησης Link Technologies δεσμεύεται να λειτουργεί, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων κανονισμών, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών της και τη συνεχή βελτίωση της θέσης της στην Αγορά.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και η προστασία του περιβάλλοντος στους χώρους που δραστηριοποιείται.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού δεσμεύεται με τα παρακάτω:

 • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου για την Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας.
 • Χρησιμοποίηση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την συνεχή ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών πληροφορικής και την ελαχιστοποίηση του κόστους.
 • Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων – περιορισμός των μη συμμορφώσεων –περιορισμός των παραπόνων πελατών.
 • Συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
 • Συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες
 • Αποτροπή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και κάθε είδους ρύπανσης από τις δραστηριότητες της.
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα και θέματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ολόκληρου του προσωπικού.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς όφελος της Εταιρίας και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του
 • Δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας της για λήψη αποφάσεων, για την εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της δραστηριότητάς της, του συστήματος διαχείρισης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας της

Η Πολιτική  της Εταιρίας εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της και ανασκοπείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλόλητα της.